Fesac Annual Meeting Terni Italy 2009

“F.E.S.A.C” (Foundation for European Societies off Arms Collectors)
annual meeting 2009 – Terni Italie
Plaats : Hotel Michelangelo Terni
Data: 27 mei 2009 – 30 mei 2009-06-07

 

Onze vereniging heeft al jaren zeer goede contacten met deze vereniging en Dhr Van Horenbeeck… die trouwens ook zelf lid is van onze eigen vereniging.
Dit is het 3de jaar dat de vereniging aanwezig is op deze jaarlijkse Europese Internationale meeting, dit is echter een zeer interessant gegeven, zeker omdat de samenwerking tussen alle Europese lidstaten ondenkbaar is geworden in een globale open wereld zoals wij die vandaag kennen.
Bij deze zullen we trachten een kort overzicht te geven van de meeting en de resultaten, zodat U als Lid van onze vereniging goed op de hoogte blijft van alle dingen die wij als vereniging voor onze leden trachten te bewerkstelligen.

De Belgische delegatie bestond uit Dhr B. Van Horenbeeck ( afgevaardigde vd SRAMA) Dhr F Rodyns ( Voorzitter BVVW) Y. Quireyns ( Event manager BVVW).

Alle Delegaties hadden afspraak op de Internationale luchthaven van Rome ( Fiumicino ) op woensdag 27/5.
Van hieruit werd er met een autobus samen naar “Terni” gereden op ongeveer 120km van Rome.
De meeting ging van start vanaf 28 mei in de conferentie ruimte van het Hotel van 09.30h tot 17.00h.

De Verschillende delegaties waren de volgende :
Belgie – Nederland – Luxemburg – Frankrijk – United Kingdom – Finland – Italie – Duitsland – Malta – Roemenie –
Oostenrijk – Denemarken – Noorwegen – De verenigde staten van Amerika.
De totale groep mensen bestond uit een 35tal mensen.
Er waren verschillende afwezige leden.
De voertaal was de Engelse taal maar er was ook simultaan vertaling van ENG-IT en omgekeerd, de vertalingen
konden met infrarood zender-ontvangers gevolgd worden.
Malta heeft het voorzitterschap van de “FESAC” met als voorzitter Steven Petroni.
In de raad van bestuur zitten leden van Luxemburg , Nederland, Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

De hoofd bestanddelen van dit overzicht waren de volgende:
Basis doelstellingen” FESAC” overzicht :
FESAC zal optreden als Internationale en Europese spreekbuis van de wapenverzamelaar in de Europese lidstaten.
Er word getracht om een duidelijke lijn in de Europese Wapenwetgeving te krijgen, er zijn goede contacten met Het
Europese Parlement.
Het is ook de bedoeling dat de Locale Autoriteiten van de Lidstaten in contact komen met “FESAC” Om een goede
 open communicatie op gang te brengen en het imago van de wapenverzamelaar algemeen te verbeteren naar de
autoriteiten en de publieke opinie toe.
De bescherming van het patrimonium staat daarbij ook centraal.
Doelstelling is ook om alle verzamelaars verenigingen van alle Europese lidstaten lidmaatschap mogelijkheden te
bieden in deze organisatie. Om zodoende met allen één sterke duidelijke boodschap te kunnen formuleren mbt onze
bezigheden.
Daarna werd er een opsomming gegeven van bepaalde dossiers,
Met name de problemen met het Zweedse lidmaatschap en de beperkte organisatie van verzamelaars in “the 
channel islands” werd besproken.
Verder werden de resultaten van de contacten met de volgende landen besproken : Portugal – Slovenie – Polen –
Tjechie –Zwitserland … Deze contacten lopen niet positief mbt een lidmaatschap.
FESAC is ook lid van de “WFSA” dit is het “World Forum on the future of Sport Shooting Activities” Deze organistatie
is erkend door de VN als enige wapen organisatie van Europa. De “WFSA” draagt de NGO status.
Lidmaatschap is dan ook zeer belangrijk.
Er werden ook enkele wapenfeiten vernoemd van de heren David Reed en Jas Van Driel, dit zijn private adviseurs
van de “FESAC” met goede contacten in het Europese Parlement mbt de wapenwetgeving.
Mbt de toekomstige activiteiten werden volgende zaken besproken:
Het uitleggen van de media campagne voor de toekomst, met een centrale verbeterde website en algemene
brochures voor alle leden van de “FESAC”
Met als doel een betere en éénvormige lijn.

Ook werd de mogelijkheid besproken om Re-enactment organisaties een observator deelneming aan de FESAC toe
te staan, onder bepaalde voorwaarden.
De aanpak voor nieuwe leden te ronselen werd een belangrijk thema, waarop speciaal de nadruk werd gelegd op de
werking van de buurlanden die reeds lid zijn….bv Noorwegen kan helpen met zweden…. Etc Etc…..

Stemming toetredende leden:
Roemenie krijgt als toetredend lid steun van alle stemgerechtigde leden.

Rapport Europese commissie:
Jas Van Driel zal overzicht geven van de besprekingen met de Europese commissie wapens.
Er werd met deze commissie overleg gepleegd over volgende feiten:
-Wapen categorie en definitie.
-Rapport over het functioneren van de regels van de Europese richtlijnen.
-Bespreking over de definitie en normering mbt de “Replica vuurwapens”.
Idee dat werd gelanceerd is de volgende : “ een replica is een schietend vuurwapen dat een rechtstreekse copij is
van een als antiek gecatalogeerd wapen in de lidstaten van de EU, maar dat geproduceerd is na 1899”
Bedoeling is ook dat de replica’s dan vrij in de handel zouden komen.
Enkel voor verzamelaars zou deze regel gelden.
Uiteraard zal de EU hier verder nog over vergaderen.

Landen-leden Overzicht
Na dit overzicht is het de beurt aan de landen om een kort overzicht te geven van de gebeurtenissen op gebied van
verzamelaars verenigingen en wapenwetgeving in de eigen locale lidstaten.
Elk land komt aan bod, er volgen enkele uren van zeer interessante besprekingen,
Het is niet de bedoeling dat hier elk land volledig zal worden weergegeven, wel zullen we een overzicht maken , voor
een toekomstige publicatie voor onze leden, met elke wetgeving in detail. Zodat U een zicht kan krijgen op de
wetgeving in onze buurlanden.
Wat vooral opvalt in dit onderdeel , is het volgende…
Dat de Belgische wapen wetwetgeving één van de MEEST liberale is, die veel meer mogelijkheden biedt voor de
verzamelaar dan de andere landen.

Kort overzicht:
Italie: (Adriani Simoni FISAT)
Zeer complexe wapenwetgeving, slechte samenwerking locale autoriteit en federale autoriteit, zeer zeker voor
verbetering vatbaar.
Oostenrijk: (Dr Hermann Gerig IWO)
Geen veranderingen algemene tevredenheid van de verzamelaars vereniging.
Belgie: ( Bernard V Hoorenbeeck SRAMA – Frank Rodyns BVVW)
Wij geven een overzicht van alle veranderingen van de afgelopen 2 jaar, dit gebeurt door heel ons team met een
power-point presentatie als ondersteuning.
-Ook werden er verder transport reglementeringen besproken mbt Wenen Protocol.

Denemarken (Torben Gade Espensen DAAS)
Geen veranderingen in de wapen wet, wel wordt er gesproken over een verandering van deze wetten in de
toekomst, met als onderwerp de beveiliging , sportwapens en lidmaatschap van schuttersclubs, ook bezit van
aantallen munitie etc
Wel is de verzamelaars vereniging van Denemarken zeer groot, ze hebben 1800 leden , dus de wapen cultuur is sterk
in dit noordelijke land…. Dit land telt slechts 5,4 miljoen inwoners!!!
Ook is er hoge criminaliteit en zijn er erg veel illegale oostblok wapens die op de zwarte markt rondslingeren.
Verder heeft de locale vereniging een heel goed plan om met de locale media een voorlichtings programma te
maken voor televisie mbt sportschieten en verzamelen.

Finland (Jari Makinen SAS)
Door een gebeurtenis in de stijl van “ Hans Van Themse” zal in de nabije toekomst de wapenwet waarschijnlijk
veranderd worden.
Maar dit zijn allemaal kleine veranderingen met het oog op de veiligheid.
BV mentale controle voor wapenbezitters, enkel handvuurwapens vanaf 20 jaar…. Etc…

Verder is er erg veel mogelijk op het gebied van wapens en sportschieten…
Heel grote groep jagers en wapenliefhebbers in dit land.
Frankrijk (Jean –Jacques Buigné UFA)
In Frankrijk is er de laatste jaren veel gebeurd, er is hard gewerkt mbt de wapenwetgeving voor de verzamelaar…
Hier is één man speciaal heel erg veel mee begaan geweest, en dat is Dhr JJ Buigné de vroegere eigenaar van “Le
Hussart” en de hoofdredacteur van “Gazette des Armes”.
Hij heeft heel nauw samengewerkt met de media en de Franse politiek om alle veranderingen er door te krijgen.
Er is grote tevredenheid mbt de resultaten.
De aanpak en aktie was zeer positief en communicatief naar de autoriteiten zowel op locaal als op federaal niveau.
Dit laat zien dat de autoriteiten erg positief staan tegen goede en positieve argumenten en houden van een goede
manier van communiceren.
JJ Buigné
Duitsland (Albrecht Simon VDW)
Geen veranderingen in de wapenwet, wel is er bij een recente gebeurtenis ( moordpartij op een school).
De wapenwet zal dus waarschijnlijk in de toekomst aangepast worden, alhoewel deze locale en federale wet zeer
goed en ingenieus opgemaakt is.
Vele illegale wapens zijn aanwezig in het land.
Goede verstandhouding met de Politiemachten , slechtere verstandhouding met de overheid.

Verenigd Koninkrijk (Ken Hocking A&AS)
Complexe wapenwet na “Dunblane Massacre” in Schotland.
Er is een grote wapenlobby en er zijn 3 zeer grote verzamelaars verenigingen.
Met een totaal van ongeveer 3000 leden.
Deze verenigingen werken goed samen.
Er zullen in de toekomst een aantal zaken in de wetgeving veranderen, met name :
-Procedure mbt deactivering
-Firearms in Schotland
-Blanke wapens
-Olympische pistol Disciplines
-Zwartkruit opslag
-Nieuwe en verbeterde formulieren

Luxemburg (Pit Kaiser SCAL)

Vele veranderingen in de wapenwet, de wetgeving is bijna identiek aan onze Belgische wet.
Alles is dus bijna mogelijk voor de “brave burger”.
Malta (Steven Petroni AMACS)
Er zijn vele wetsveranderingen op gebied van de veiligheid en de wapen types.
Dit zijn zaken die nu niet zo goed zijn geregeld?
Alle wapenfederaties zullen worden verenigd om alsnog vat te krijgen op de overheid die niet echt wapen minded is.
Er is zeker veel ruimte voor verbetering in de toekomst.
Nederland (Hanny Papendorp NVBIW – Jean Paul Loeff NVW)
Wetgeving is redelijk duidelijk en correct, wel is er een probleem met de media in dit land.
Zo zouden alle wapenbezitters kunnen worden vrijgegeven in de media, dit met naam en toenaam, adres en wapens
met serie nr…
Dit is voor de Nederlandse verenigingen uiteraard een groot taboe.
Wel is er een probleem tussen de verschillende wapenverzamelaars verenigingen, waardoor ze wel aan slagkracht.
Inboeten…. “United we stand” mag niet vergeten worden…
Wel denken we dat dit probleem in de toekomst wel zal worden opgelost.

Noorwegen (Tor Karstensen NVS)

Geen veranderingen in de wetgeving, bijna soortgelijke wet als de onze.
Misschien in de toekomst een limiet van de aantallen wapens voor de beginnende verzamelaars, maar dit is nog niet
zeker.

Roemenie (Georghe Pop – Ioan Gaucan ANCA)
Duidelijke goed georganiseerde wapenwetgeving voor verzamelaars en sportschutters , vele mogelijkheden echter
geen volautomaten.
Wel ook goede regeling voor de aanvraag voor wapenbezit.
Verenigde Staten Van Amerika (Robert Brooker ASAC)
Dit land is niet in de Europese Unie wel hebben we een adviserende lid van uit de VS, deze persoon is al heel lang
met antieke en moderne vuurwapens bezig en werkt veel in europa samenStemming Raad van Bestuur:
Alle zetelende leden krijgen opnieuw hun mandaat via de stemming.
Dit word met applaus afgerond.
Afsluiting meeting
Met dank woord aan alle participerende leden.
Open vraag aan alle leden om mee te zoeken om meer landen lid te maken van FESAC, dit om de basis te vergroten
en de slagkracht te verhogen.
Ook word uitgekeken naar de volgende jaar vergadering 2010, het bestuur wenst de keuze van gastland tussen
Belgie, VK en Luxemburg bespreekbaar te maken.
Hierover zal in de nabije toekomst nog worden vergadert onderling.
Seminarie 29 mei
De volgende dag werd er een seminarie gehouden over de Italiaanse wapenwet, met sprekers van de verschillende
locale overheden ,culturele instanties en politieke partijen.
BV: Burgemeester van Terni , Federaal hoofd van de Politie, Hoofd van het nationale Leger,Federale Parlementairen,
Museum directies , Euro parlementsleden,Mensen van de Nationale Proefbank etc etc …
Dit was een zeer interessant en geanimeerd seminarie… wat vooral opviel waren de goede contacten die de locale
Italiaanse verzamelaars vereniging “ AMAT” heeft met al de hooggeplaatse politiekers en overheidsbeamten.
Dit zal hen zeker helpen in de toekomst om de wapenwetgeving te verbeteren.
Ook was het zeer interessant om deze gesprekken te volgen, natuurlijk was het soms zeer moeilijk volgen door het
Italiaans en de “trage” vertalingen…..
Maar vooral interessant was het feit dat de meeste politiekers en overheidsmensen niet echt weten wie of wat
wapenverzamelaars zijn… of wat de motieven zijn voor het verzamelen.
Wel waren de meesten zeer uitbundig en enthousiast voor de toekomst….

Omdat onze bezigheden erg belangrijk
zijn voor het behoud van het patrimonium en het culturele erfgoed.

De volgende dag was er een afsluit diner met de meeste van deze sprekers.
Hier werd op Italiaanse manier met heel veel lof en dank gesproken naar alle deelnemers van het seminarie en alle
leden van de Fesac.
Afsluiting verslag
Het is onze mening dat het lidmaatschap van FESAC erg belangrijk is voor de toekomst, natuurlijk mogen wij niet
vergeten dat het een werk is van lange duur… maar dat is niet erg… denken wij.
De vooruitgang is misschien traag maar wat is traagheid hé…. De wereld werd niet gemaakt in enkele jaren….
Wij zien alvast heel veel positieve evolutie op het gebied van de samenwerking met de verschillende lidstaten naar
de toekomst toe.
Het was een vermoeiende en zware taak om deze jaar vergadering bij te wonen, maar het was en is voor de goede
zaak.

Bij deze hopen wij dat U een beter zicht hebt bekomen wat er allemaal achter de schermen van onze vereniging
plaats vindt.
Wij hopen U dan ook snel op één van onze volgende evenementen te mogen ontmoeten.

Namens het Bestuur van “BVVW”
Yves Quireyns
( Event Manager )